Szanowni rodzice proszę o wyrobienie w NFZ kart EKUZ dla waszych dzieci.

 

 

Co to jest karta EKUZ?


 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego jak i członków jego rodziny, przebywających w państwie EU/EFTA innym niż kraj zamieszkania, do świadczeń rzeczowych, które są niezbędne z przyczyn medycznych. To znaczy że karta EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.

 

W większości państw placówki, działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów. Za ewentualne pokrycie kosztów wizyty u lekarza opłatę tą ponosi rodzic.

Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewidywany czas trwania uprawnień.

 

Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek zainteresowanego.

 

Jak uzyskać kartę?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (w Rybniku ul. 3-go Maja 29).
Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać w DOC tutaj

lub  w PDF  tutaj Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:

  • osobiście;
  • pocztą (w tym pocztą elektroniczną);
  • faksem;

W przypadku, gdy wniosek przesłany został faksem, rozpoczęcie procedury wydawania EKUZ/Certyfikatu jest możliwe tylko w przypadku, gdy wniosek oraz złożony na nim podpis są czytelne i umożliwiają identyfikację wnioskodawcy.
W przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej,  a brak jest podpisu na wniosku, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego EKUZ.

Niezbędne dokumenty

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, więcej informacji tutaj.